Bästa kortdiagnostiska lösningar
 • Snabbsändning och
  Leverans
 • Högsta kvalitet
  Standard & säkerhet
 • 100% tillfredsställelse
  Garanterat
 • Bästa värde för
  dina pengar
 • Bra kund
  Service

Garanti

Det här dokumentet definierar villkoren för giltighet för garantin som beviljas av företaget Carscanners, från vilken du som inköpare köper gränssnittet för diagnostik av motorfordon hos de presenterade märkena ABRITES, Simon Touch, Carscannersnedan hänvisade till för korthetens skull "hårdvaran" eller "produkten".

1. GARANTIPERIODE
Om garantibetingelserna som anges nedan iakttas, ska köparen beviljas en garanti för den köpta hårdvaran under ett år. Garantiperioden träder i kraft från och med fakturadagen.

2. BEGRÄNSAD GARANTI FÖR HARDWARE OCH ANSVAR
Carscanners ger dig härmed en garanti (om du är den första köparen av hårdvaran) som täcker alla komponenter som finns i lådan som du har fått. Garantin täcker allt felaktigt material och produktionsfel under en period på två år från inköpsdatumet (òÀÜ garantiperiodenòÀÝ).
Tillverkarens internationella garanti täcker alla utgifter som är relaterade till återställande av en produkt som har visat sig vara defekt enligt dess ursprungliga specifikationer genom reparation eller ersättning av defekta delar samt kostnader som uppstår i samband med reparationsarbeten. Efter bedömning av Carscannerskan köparen få en ny hårdvaruprodukt istället för att den defekta produkten repareras. Skulderna för Carscanners och dina potentiella fordringar ska begränsas till reparation eller utbyte av hårdvaran enligt villkoren för den nuvarande garantin.

3. VILLKOR
Köparen är den enda person som har rätt till denna garanti utfärdad av Carscanners. Om köparen returnerar hårdvara som omfattas av den nuvarande garantin i enlighet med kapitel 4 inom den tillämpliga garantiperioden och efter att ha genomfört en teknisk analys Carscanners ska besluta på grund av giltiga bevis för att hårdvaran inte uppfyller kraven i denna garanti, Carscanners ska, efter eget gottfinnande, antingen reparera eller ersätta hårdvaran eller dess defekta del.
If Carscanners ska välja att ersätta produkten men inte är i stånd att göra det, eftersom produkten inte längre är tillverkad eller inte tillgänglig på lager, Carscanners kan ersätta hårdvaran med en liknande hårdvaruprodukt (i vilket fall designen och produktspecifikationen för hårdvaruprodukten kan variera från den för den ursprungliga hårdvaruprodukten).
Denna begränsade garanti gäller endast om hårdvaran har anslutits korrekt och använts inom ramarna för arbetsomfånget och miljövillkoren, vilket påpekas i de tekniska specifikationerna och bruksanvisningen.
Carscanners kommer att samarbeta för den tekniska lösningen av problemen.
Garantin ska inte gälla skador och brister orsakade av naturkatastrof, missbruk, felaktig användning, ovanlig användning, försumlighet, underlåtenhet att följa bruksanvisningen utfärdat av Carscanners, ändringar av enheten, reparationsarbeten utförda av obehöriga personer. Garantin ska inte täcka den vanliga avskrivningen av enheten och följande fall:

Carscanners ska bevara sin rätt att fatta ett slutligt beslut angående giltigheten av varje garantikrav.
If Carscanners så begär, kommer de produkter som inte uppfyller kraven eller de defekta produkterna tillhör Carscanners omedelbart efter att sådana produkter har ersatts av Carscanners.

4. GARANTIKRAV
Alla garantivillkor som nämns ovan ska vara giltiga om en representant för Carscanners har tillgång till den defekterade produkten i syfte att bekräfta sådan defekt. Garantikraven ska meddelas och produkterna ska returneras till Carscanners inom 30 dagar från det datum då bristerna har fastställts, varvid åtminstone följande information bör ges (ytterligare information kan också krävas):

5. Brist på konsekvenser och andra garantier
Garantin och de åtgärder som anges i villkoren för den begränsade garantin utgör den enda garantin som beviljas av Carscanners med avseende på produkterna; denna garanti ska ersätta alla andra uttryckliga eller implicita garantier, inklusive, men inte begränsade till, försäljningsgarantier eller garantier för lämplighet för användning för ett specifikt ändamål, varvid den nuvarande garantin vinkar alla sådana garantier. Carscanners ska inte hållas ansvarig för förlust av data eller funktionalitet, förutbestämda förmåner, förluster eller skador, orsakade av köparen eller av en tredje part till följd av användningen av hårdvaran och oavsett om sådana skador är direkta, indirekta, speciella eller oavsiktliga.
De nuvarande villkoren bestämmer hela ansvaret och alla skyldigheter Carscanners med avseende på köparen och ska representera det enda och exklusiva kompensationsmedlet som den senare har rätt till i samband med de defekta produkterna eller med de produkter som inte uppfyller de krav som Carscanners har beviljats ​​klienten, oavsett om sådana skador är grundade på någon garanti som inte uttryckligen har nämnts i dessa villkor, på brott mot lagen, bestämmelserna i ett avtal eller på någon annan rättslig princip, även om sådana fel har meddelats Carscanners och Carscanners är medveten om dem.

6. BEGRÄNSNINGAR OCH VILLKOR
Det här dokumentet är en begränsad garanti och utesluter alla specifika, sido- eller indirekta skador som förutbetalda förmåner, egendomsskador eller andra utgifter som inte uttryckligen nämns här.
På begäran företrädare för Carscanners ska ges tillgång till den defekta produkten i syfte att bekräfta defekten.

Vill du hålla dig informerad?

Prenumerera för att få alla de senaste nyheterna, uppdateringar och erbjudanden.

© Copyright 2018 Carscanners. Alla rättigheter förbehållna.